Type Basisaanbod

Type basisaanbod richt zich op kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn dat, en van wie al tijdens het gewoon kleuteronderwijs of tijdens het gewoon lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen disproportioneel of onvoldoende zijn om de leerling te kunnen blijven meenemen in het gemeenschappelijk curriculum. 

Dit type buitengewoon onderwijs werd opgestart voor leerlingen met een lagere schoolleeftijd. Dit wordt niet georganiseerd op het niveau van het kleuteronderwijs.

 

Kinderen met beperkte mogelijkheden missen heel wat kansen in onze huidige samenleving.  Wij vinden dat alle mensen, dus ook de kinderen van onze school, het recht hebben om mee te tellen. Wij willen elk kind op een vriendelijke manier benaderen, wij willen luisteren naar elk verhaal, naar elk idee, naar elke manier van zijn.  Wij willen onze kinderen vooral leren om op deze wijze met elkaar en met alle mensen om te gaan. Daarom zijn wij een school voor bemoedigend, levensecht, denkstimulerend en dynamisch onderwijs.  Daarnaast staan wij voor onderwijs op maat om tegemoet te komen aan de individuele noden van uw kind.

Bemoedigend

Je bent gewoon fantastisch!

 

Wij zijn overtuigd dat belonen en bemoedigen op termijn een beter resultaat geeft dan ‘straffen’.

In de praktijk gebeurt dit door:

– beloningssysteem waarbij leerlingen visueel aangemoedigd worden voor positief gedrag

– stickers die de kinderen kunnen inruilen voor een geschenkje.

– een bemoedigend schouderklopje, een knipoog, een bezoekje aan de directeur…

– een rapport in kleine stapjes, zodat we aantonen wat je kind wel kan

– een warm school- en klasklimaat waarin aandacht voor inspanningen belangrijker is dan resultaten…

Preventief en herstelgericht werken

Leerlingen die het moeilijk hebben op onze school kunnen terecht in onze Pluspuntwerking:

– op kort alleen te zijn

– om zich fysiek uit te leven op één van onze sporttoestellen

– om rustig te worden

– om kort apart te werken in een rustig lokaal

– voor een kort gesprek dat weer kracht geeft om naar de klas te gaan.

De pluspuntleerkracht zoekt samen met de leerling naar een gepast traject om de dag vol goede moed en goed gedrag door te komen. Ouders kunnen hierbij betrokken worden.

Levensecht

Binnen Berkenboom Mozaïek geloven we dat leren vanuit de leefwereld van de kinderen zelf vertrekt. Wij nemen tijd voor hun verhaal. We gebruiken materiaal uit hun leefwereld om zo functioneel mogelijk te werken. We leggen de brug naar thuis, hun buurt en de wereld.

We vinden het belangrijk onder leerlingen te laten proeven van de wereld buiten de schoolmuren.

Denkstimulerend

De meeste van onze kinderen zijn impulsief in hun doen en laten.
Als school blijven wij aandacht hebben voor:

– het leren benoemen van problemen

– het leren zoeken naar oplossingen

– het leren afwegen van oplossingen

– het leren nakijken of de gevonden oplossingen het gewenste resultaat hadden.

Deze manier van werken staat centraal in alle lessen.
Als lesgever en begeleider proberen wij hiervan een voorbeeld te zijn.
Wij blijven oefenen in sociale- en emotionele vaardigheden.
Samen werken we aan een klas- en schoolklimaat waar  vergissen menselijk is en waar praten en zoeken naar betere oplossingen vanzelfsprekend wordt gevonden.

Dynamisch

Wij blijven op de hoogte van de modernste didactieken, remediëringsmethodes en de nieuwe evoluties binnen het onderwijslandschap. Wij zijn er trots op dat we dankzij deze blijvende inspanning dynamisch kunnen inspelen op de zich snel wijzigende hulpvraag van onze kinderen en hun gezinnen. 

Als school voor buitengewoon onderwijs stimuleren wij nascholingen voor het personeel en beogen wij samenwerkingsverbanden met andere scholen en diensten.​

Wat heb ik nodig om in te schrijven voor type Basisaanbod?

Een verslag van het CLB met daarin de individuele noden van uw kind en IQ > 60

Belangrijk!

Een inschrijving in het type basisaanbod is maximaal twee schooljaren geldig. Aan het einde van die periode volgt een evaluatie door de klassenraad en het CLB. Op basis van die evaluatie wordt er beslist of de aanpassingen disproportioneel of onvoldoende zijn om de leerling het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in een gewone basisschool. Dan is een verder verblijf in onze school nodig. Het CLB zal dan een nieuw verslag opmaken.

De inschrijving in het type basisaanbod wordt dan met twee schooljaren verlengd.

Ten laatste na twee schooljaren volgt opnieuw een evaluatie.

Wanneer de klassenraad en het CLB op basis van de evaluatie beslissen dat de aanpassingen wel proportioneel en voldoende zullen zijn om de leerlingen het gemeenschappelijk curriculum te laten volgen in het gewoon onderwijs dan:

- ondersteunt onze school en het CLB de ouders bij het vinden van een school gewoon onderwijs waar de leerling kan ingeschreven worden.

- maken we samen met de school van het gewoon onderwijs, het CLB en de ouders afspraken in functie van een vlotte overgang van de leerling.