Type 9

Type 9 richt zich op kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) en een normale begaafdheid, zowel voor kleuters als voor leerlingen met lagere schoolleeftijd.

Elke leerling met ASS is anders en uniek.  De grote diversiteit onder de leerlingen met ASS maakt het omgaan met en het lesgeven aan deze leerlingen uitdagend.

Onze leerlingen met ASS hebben nood aan een leersituatie die geïndividualiseerd, gestructureerd, gevisualiseerd en betekenisvol is.  De mate waarin en de manier waarop is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau van de leerling en de gradatie van ASS.  We kiezen dus bewust voor een aanpak op maat. 

Deze aanpak op maat krijgt vorm in het individuele handelingsplan.  Dit document wordt voor elke leerling gemaakt op basis van informatie van de ouders, het zorggesprek en de eerste ervaringen met de leerling. Op regelmatige basis wordt dit geëvalueerd en bijgestuurd met zowel het CLB, de leerkracht, de ouders als de leerling. 

Bemoedigend

Je bent gewoon autastisch!

Wij geloven dat door een aangepaste omgeving, een ver doorgedreven structuur en visualisering, de talenten van onze leerlingen met ASS nog meer kunnen openbloeien.  Positief gedrag en vorderingen worden sterk beloond.

Problematisch gedrag wordt gezien in zijn context en zet ons aan om te zoeken naar aanpassingen en dergelijk gedrag in de toekomst helpen te voorkomen of onder controle te houden. In deze zoektocht naar aanpassingen worden ouders zoveel mogelijk betrokken.

Via een portfolio/het rapport kunnen ouders de inspanningen en vorderingen van hun kind opvolgen.

Preventief & herstelgericht werken

Leerlingen die het moeilijk hebben op onze school kunnen terecht in onze Pluspuntwerking:

– op kort alleen te zijn

– om zich fysiek uit te leven op één van onze sporttoestellen

– om rustig te worden

– om kort apart te werken in een rustig lokaal

– voor een kort gesprek dat weer kracht geeft om naar de klas te gaan.

De pluspuntleerkracht zoekt samen met de leerling naar een gepast traject om de dag vol goede moed en goed gedrag door te komen. Ouders kunnen hierbij betrokken worden. 

Levensecht

We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen zelf.  Het is de bedoeling om onze leerlingen met ASS functionele vaardigheden bij te brengen die ze in hun dagelijkse leven kunnen toepassen.  Veel lesthema’s worden gekoppeld aan concreet materiaal of een uitstap. We vinden het immers belangrijk om onze leerlingen te laten proeven van de wereld buiten de schoolmuren.

Denkstimulerend

We werken met stappenplannen die tot doel hebben de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van onze leerlingen te bevorderen. Door probleemoplossend te werken aan de hand van de denkstappen, willen we onze leerlingen leren om problemen bewust en meer inzichtelijk aan te pakken.

Dynamisch

De klastitularis en therapeuten zijn continu op zoek naar aanpassingen en oplossingen voor moeilijkheden die door onze leerlingen met ASS worden ervaren. Een wekelijks overleg is het moment waarop deze problemen, maar ook evoluties van onze leerlingen, wordt besproken. 

Door regelmatige nascholingen blijft iedereen op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke kennis en evoluties omtrent autisme. Om onze werking te blijven optimaliseren laten we onze school bijstaan door een aantal experten en diensten : ouders, thuisbegeleidingsdiensten, revalidatiecentra, CLB, Katholiek Onderwijs Vlaanderen,  competentiebegeleider, …

Wat heb ik nodig om in te schrijven?

Een officiële diagnose ASS gesteld door een multidisciplinair team met een handtekening van een psychiater ENIQ > 60

Een attest en verslag dat uitgereikt wordt door een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)